Dåpsklær i Trøndelag

En undersøkelse av estetikk og symbolikk

av Torunn Aarnseth Stordahl

 

masterGjennom Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum var jeg så heldig å få anledning til å gå i gang med et prosjekt om dåpsklær i Trøndelag. Dette var en museal oppgave som var ønsket av museet, og den gikk ut på kulturregistrering av materiale i regionen. Oppgaven var altså både nyttig og interessant og ga meg et unikt materiale å bygge masteroppgaven på. Ettersom det allerede var fastslått at det fantes interessante gjenstander både i Tydal og i Melhus kommuner var det nærliggende å igangsette registrering nettopp i disse to kommunene.

Oppgaven består av tre bind; bind 1 inneholder analyse og drøfting av materialet. Bind 2 er en katalog med kronologisk oversikt over alle kjolene, presentert med bilder og beskrivelse, mens bind 3 inneholder personopplysninger knyttet til alle kjolene.

Dåpstradisjoner og dåpsutstyr er en viktig del av kulturhistorien vår. Selve dåpsklærne er dessuten et sterkt vitnesbyrd om kunstnerisk utfoldelse blant alle deler av befolkningen og utgjør et vesentlig bidrag innen den tekstile kulturtradisjonen. Dette er kunst skapt i hjemmet og i all vesentlighet kunst skapt av kvinner. Skaperglede og kjærlighet til et nytt barn blir her forent i et plagg beregnet til en av livets store merkedager, der barnet skal tas opp både i familien og i samfunnet. Det har derfor alltid foreligget et genuint ønske om å kle barnet i det flotteste en kunne fremskaffe for å understreke høytideligheten i dåpshandlingen.

Dåpsklær har altså en sentral plass i folkekulturen og formidler kunnskap til oss på flere områder og plan. De forteller om rådende samfunnsforhold i de ulike tider de ble skapt og om den enkelte families levekår. Derigjennom avdekkes så forutsetningene for skaperglede og kunstnerisk utfoldelse. Sett fra et kunsthistorisk perspektiv er det imidlertid dåpsdraktens estetiske egenskaper og deres utvikling over tid som er av størst interesse.

Så langt meg bekjent, er det ikke gjennomført systematisk forskning på temaet dåpsklær i Norge. En del spredt registrering er dog gjort rundt om i landet. I Trøndelag er det ikke tidligere utført noe systematisk gjenstandsarbeid knyttet til dåpsklær i privat eie. Det finnes derfor svært lite litteratur om emnet. I Skandinavia er det foretatt noe forskning på kulørt dåpstøy, men dette er første gang det er gjort systematisk forskning på hvitt dåpstøy.

Det registrerte materialet viser et rikt mangfold av dåpsklær skapt gjennom 160 år. I våre dager kan det se ut som det foregår en tiltakende standardisering av dåpsklærne. Nye trender spres langt raskere og alle har tilgang på både samme mønster og materialer. Lokale tradisjoner og variasjoner kan derfor gradvis bli visket ut. På den annen side, så finnes det en stor tradisjonsbevissthet og et sterkt ønske om å bevare vår rike arv av dåpsklær.

Utdrag fra bind 1 og bind 2.

Stugudal Fjell om oppgaven her.

Stjørdals-nytt om oppgaven her.

Om du ønsker å kjøpe oppgaven, er bind 1 og 2 til salgs i nettbutikken.